POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

FLUXO

Fluxo szanuje prywatność Użytkowników korzystających z Serwisu oraz innych usług dostarczanych przez Administratora. Niniejsza Polityka prywatności i cookies zwana dalej: Polityką Prywatności, pomaga zrozumieć jakie dane osobowe oraz informacje nieosobowe gromadzimy, w jakim celu to robimy oraz na jakich zasadach. Przed skorzystaniem z naszych usług zalecamy zapoznanie się z jej treścią.

Informujemy, że podejmowane przez Administratora działania pozostają w zgodzie z:

 • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej: RODO,
 • ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1781 ze zm.),
 • ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.), zwaną dalej: u.ś.u.d.e.,
 • ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1648 ze zm.), zwaną dalej: Prawem telekomunikacyjnym.

DEFINICJE

Administrator – Fluxo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bokserska 71A/38, 02-690 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  przez sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS: 0001092401, NIP: 9512592497, REGON: 528146031, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł,

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu

Dane ―  wszelkie treści i informacje podawane przez Użytkowników

Klient ― Użytkownik będący osobą fizyczną, która zainteresowana jest zleceniem albo zleca Administratorowi powiązanie jej z odpowiednim Partnerem biznesowym w celu zweryfikowania jej sprawy lub zawarcia umowy świadczenia usługi prawnej lub umowy sprzedaży wierzytelności lub umowy powierniczego przelewu wierzytelności

Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.)

Partner biznesowy ― osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z którą Administrator zawarł umowę pośrednictwa w zawieraniu umów lub w przekazywaniu danych Klientów

Polityka Prywatności ― oznacza niniejszy dokument

Prawo autorskie ― ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.)

Profilowanie – oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań

Regulamin ― regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Fluxo

Serwis ― strona internetowa https://fluxo.com.pl/

Strona internetowa ― dokument HTML (plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniany w Internecie przez serwer WWW

System teleinformatyczny ―      zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych                                                          i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego

Urządzenie końcowe urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci

Użytkownik ― każda osoba odwiedzająca Serwis, przy wykorzystaniu komputera, tabletu, telefonu lub innego urządzenia i sieci Internet (w tym Klient)

SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH

Administrator może pozyskiwać dane osobowe Użytkowników w szczególności poprzez:

 1. kontakt ww. osób z Administratorem za pośrednictwem dostępnych w Serwisie formularzy kontaktowych (dane przekazywane w treści wiadomości lub w przesyłanych dokumentach),
 2. zamieszczenie przez ww. osoby komentarzy lub opinii,
 3. zapisanie się do newslettera,
 4. bezpośredni kontakt ww. osób drogą telefoniczną mailową lub pocztą tradycyjną.

ZAKRES, CZAS ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z RODO.
 2. Administrator zbiera różnorodne dane nieosobowe i osobowe o Użytkownikach.
 3. W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych, Administrator może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:
 4. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię i nazwisko, PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego (jeśli dane te zawarte są w przesłanych umowach kredytowych lub innych przesłanych dokumentach)
 5. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres zameldowania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail
 6. inne dane, w tym między innymi: inne dane zawarte w BIK, umowie kredytowej lub innych dokumentach, wysokość wynagrodzenia, miejsce zatrudnienia, historia kredytowa, szczegóły zawartej umowy kredytowej, ocena punktowa BIK, zadłużenia, upadłość konsumencka, zapytania BIK/BIK InfoMonitor.
 7. Administrator – za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej – zbiera i przetwarza dane Użytkowników w celu:
  1. kontaktu poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail m.in. w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego lub w celu skontaktowania się telefonicznie z ww. osobami na ich prośbę, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane przetwarzane będą przez okres roku;
  1. powiązania Klienta z odpowiednim Partnerem biznesowym. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  Dane przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub przez okres wynikający z przepisów z zakresu prawa podatkowego;
  1. marketingu bezpośredniego w tym otrzymywanie informacji handlowych (pod warunkiem, że Użytkownik udzielił zgody marketingowej), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f). Dane przetwarzane będą przez okres piętnastu lat lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  1. promocji lub reklamy działalności prowadzonej przez Administratora (pod warunkiem udzielenia zgody przez Użytkownika), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f). Dane przetwarzane będą przez okres piętnastu lat lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  1. ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.
 9. Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów WWW, Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
  1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika),
  1. nazwę stacji Użytkownika- identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwe,
  1. czas nadejścia zapytania,
  1. pierwszy wiersz żądania http,
  1. kod odpowiedzi http,
  1. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  1. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście na Stronę Administratora nastąpiło przez odnośnik,
  1. informacje o przeglądarce Użytkownika,
  1. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 10. Zgoda udzielona przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolna, świadoma, jawna i potwierdzona. Jest jednak niezbędna, w celu powiązania Klienta z odpowiednim Partnerem biznesowym, uzyskania odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub uzyskania informacji marketingowej/handlowej. 
 11. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik powinien podać prawdziwe dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim.

ZGODNOŚĆ PRZETWARZANIA Z PRAWEM ORAZ ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNICH ZABEZPIECZEŃ

 1. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Administrator stosuje zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Serwisu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Serwis nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Serwisu.

AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (PROFILOWANIE)

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu (m.in. w ramach automatycznych odpowiedzi zwrotnych lub w efekcie realizowania celów marketingowych poprzez ocenę Państwa niektórych czynników osobowych). Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany i ich profilowanie ma na celu przede wszystkim usprawnienie świadczenia usług przez Administratora, dostosowanie towarów lub usług do Państwa potrzeb, czy też zwiększenie Państwa satysfakcji.

UPRAWNIENIA

 1. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień, o których mowa w ust. 2 poniżej. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać odpowiednie żądanie (odpowiednią prośbę) pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora: administrator@fluxo.com.pl
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii (m.in. art. 15 RODO), ich sprostowania (m.in. art. 16 RODO), usunięcia (m.in. art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (m.in. art. 18 RODO) – przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć albo ograniczyć to uprawnienie, prawo do przenoszenia danych (m.in. art. 20 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dokonywanego na podstawie m.in. art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO bądź na potrzeby marketingu bezpośredniego (o ile została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w tym celu) – (m.in. art. 21 RODO), a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jestem Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (m.in. art. 77 RODO); skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 3. Administrator rozpatruje zgłoszone żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika we wskazanym terminie, to poinformuje Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.
 4. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

PRZEKAZYWANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Administrator może na zasadach określonych w art. 28 RODO, powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika. Podmiot przetwarzający przetwarza je wyłącznie w zakresie i na konkretne zlecenie Administratora (w ramach umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych) w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych lub w celu umożliwienia wykonywania usług przez Administratora. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zapewnienia tajemnicy i bezpieczeństwa danych osobowych.
 2. Dane Użytkownika mogą zostać w szczególności przekazane:
  1. pracownikom i współpracownikom Administratora upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkowników,
  1. zleceniodawcom, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług,
  1. Partnerom biznesowym z którymi Administrator zawarł umowę pośrednictwa w zawieraniu umów lub w przekazywaniu danych Klientów zainteresowanych zleceniem usługi prawnej lub zawarciem umowy sprzedaży wierzytelności lub umowy powierniczego przelewu wierzytelności
  1. do biura rachunkowego – w celu obsługi księgowo-rachunkowej Administratora,
  1. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie),
  1. dostawcom usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami,
  1. innym podmiotom, osobom lub organom – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej lub organom ścigania, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 4. Odbiorcom niewskazanym powyżej przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik lub Klient wyraził na to zgodę.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PLIKI COOKIES

 1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie określonych danych Użytkownika lub Klienta (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w ust. 2 poniżej.
  1. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.
  1. System cookies nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć.
  1. Zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.
  1. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta.
  1. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać w szczególności na:
  1. niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;
  1. każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu; usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.
  1. Administrator informuje, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu.

LOGI SERWERA

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi własność intelektualną Administratora i podlega ochronie prawnej przewidzianej w Prawie autorskim jak również innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.
  1. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, korzystanie z niniejszej Polityki Prywatności na poszczególnych, znanych polach eksploatacji (w szczególności poprzez jej kopiowanie lub inne wykorzystanie dla celów komercyjnych, a także dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja na innych stronach internetowych) bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora jest zabronione.
  1. Każda osoba korzystająca z niniejszej Polityki Prywatności w sposób sprzeczny z przyjętymi wyżej zasadami, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej przewidzianej w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również może odpowiadać za wyrządzenie szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one w życie, np. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisu, a w przypadku istotnych zmian także poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
  1. Dalsze korzystanie z Serwisu po publikacji lub wysłaniu powiadomienia o zmianach niniejszego dokumentu uważane jest za wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika według zaktualizowanej treści dokumentu.
  1. Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  1. Data wejścia w życie: 1 maja 2024 roku.